Lung cancer educational resources

Mga Educational Resources Para sa Kanser sa Baga

Ang diagnosis ng kanser sa baga ay maaaring makabigla sa inyo. Maaaring mapuspos kayo at maging hindi sigurado sa mga susunod na hakbang. Ngunit maaari ninyong bigyan ang inyong sarili ng kaalamang makapagbibigay-daan sa inyo na gumawa ng isang pro-aktibong paraan. Narito ang ilang mga resources na makakatulong as inyo para mas maigi ninyong maintindihan ang kanser sa baga at matalakay ang inyong treatment plan sa inyong doktor.

Lung cancer patient conversation guide

Patnubay sa Pag-uusap Para sa mga Pasyenteng may Kanser sa Baga

Kasama sa brosyur na ito ang mga pangunahing terminolohiya at impormasyon na inyong kailangang malaman upang makatulong na mapadali ang pag-uusap sa pagitan ninyo at ng inyong doktor.

Download in:

EnglishFilipino

Lung cancer educational poster

Poster na Pang-Edukasyon sa Kanser sa Baga

Ang poster na ito ay itinatampok ang mga mahahalagang katotohanan tungkol sa kanser sa baga, kabilang ang mga karaniwang maling pag-iisip, mga maagang palatandaan ng babala, at mga hakbang na maaaring gawin ng inyong doktor upang gamutin ang inyong stage 4 na kanser sa baga.

Download in:

English Filipino

Lung cancer infographic

Infographic Para sa Kanser sa Baga

Ang infographic na ito ay nagbibigay ng visualized na data upang tulungan kayong maintindihan ang kanser sa baga at bakit ito mahalaga sa mga Asyanong-Amerikano.

Download in:

English Filipino