Magtanong tungkol sa biomarker testing.
hero-arrow

Hindi lahat ng kanser sa baga ay pareho. At ang diagnosis ng kanser sa baga ay maaaring magkakaiba sa bawat tao. Ang isang mahalagang hakbang sa pagtuklas ng pinakamahusay na paggamot sa uri ng kanser na mayroon ka ay sa pamamagitan ng biomarker testing (pagsusuri sa mga biomarker).

May ilang mga biomarker na maaring maging “drivers” na nagiging sanhi ng paglaki at pagkalat ng kanser.

Ang biomarker testing ay maaaring makatulong sa inyo at inyong doktor na makapagpasya ng pinakamahusay na paggamot upang pigilan ang kanser sa paglaki at pagkalat.

3 HAKBANG SA PAGGAMOT NG INYONG KANSER SA BAGA:

Magpasuri para sa kanser sa baga

Suriin ang lahat ng mga karaniwang biomarker na maaaring nagiging sanhi ng pagkalat at paglago ng inyong kanser.

Alamin ang mga resulta ng inyong biomarker testing

Ang mga resulta ng pagsusuri ay may katagalan bago ito makuha. Sa pamamagitan ng pag-alam ng lahat ng resulta sa inyong biomarker testing, maaari kayong makagawa ng pinakamahusay na desisyon sa paggamot.

Gamutin ang inyong kanser sa baga

Ang mga resulta ng biomarker testing ay maaaring makapagsabi sa inyong doktor kung ano ang mga napatunayang mabisang paggamot na tama para sa inyo at kung kailan ito kailangan simulan.

MATUTO TUNGKOL SA KANSER SA BAGA

Ang kanser sa baga ay kumplikadong sakit na kinabibilangan ng maraming mga detalye na higit pa sa unang diagnosis. Ang kanser sa baga ay iba't iba ang epekto sa iba’t ibang tao, kaya mahalaga na malaman ang tungkol sa uri ng kanser na mayroon kayo.

ANG MATUTUTUNAN NINYO MULA SA ISANG DIAGNOSIS NG KANSER SA BAGA:

Pangkalahatang uri ng kanser sa baga:

Ang dalawang pangunahing uri ay non-small cell at small cell. Ang non-small cell lung cancer (na tinatawag rin na NSCLC) ay ang pinaka-karaniwang uri ng kanser sa baga.

Stage ng kanser sa baga:

Ang mga pangunahing stage ng kanser sa baga ay stage 1 hanggang stage 4. Ang mga ito ay maaaring ipahayag bilang Roman o Arabic na pamilang. Ang mga stage ay kinakatawan ng kumbinasyon ng mga numero at titik. Bawat isa ay sumusukat sa lawak ng pagkalat ng kanser.

NGUNIT PAKATATANDAAN, ANG PAG-ALAM SA MGA BIOMARKER NG KANSER AY ISANG MAHALAGANG SUNOD NA HAKBANG MATAPOS ANG PAUNANG DIAGNOSIS.

Ano ang Biomarker Testing?

Hindi ninyo malalaman lahat ng mga biomarker ng kanser sa paunang diagnosis. Ang pagkakaroon ng biomarker testing ay maaring magbigay sa inyo at inyong doktor ng isang mas kumpletong larawan kung ano ang maaaring maging sanhi ng paglaki at pagkalat ng kanser sa baga.

Ang biomarker testing ay tinatawag sa maraming pangalan. Maaari mong marinig na tinutukoy ito bilang: mutation testing, genetic testing, molecular testing, at genomic testing, bukod sa iba pa.

DALAWANG PARAAN SA PAGSURI SA MGA BIOMARKER

Magpa-biopsy test para sa mga biomarker

Biopsy

pagkuha ng tissue mula sa tumor upang ito ay masuri

Magpasuri ng dugo para sa mga biomarker

Pagsusuri sa Dugo

kilala rin bilang liquid biopsy o plasma test

Ang mga taong na-diagnose na may advanced o metastatic NSCLC ay karaniwang positibo ang pagsusuri para sa kahit isa sa mga biomarker na ito:

  • ALK
  • BRAF
  • EGFR
  • NTRK
  • PD-L1
  • ROS1

Ang pag-alam na ang inyong kanser ay may partikular na uri ng biomarker ay nangangahulugang maaari ninyong i-target ang biomarker na ito.

PAGHAHANAP SA TAMANG OPSYON SA PAGGAMOT

Maaaring may katagalan bago makuha ang resulta ng biomarker testing. Ang ilan ay maaaring bumalik nang mas maaga kaysa sa iba. Ang pagkuha ng inyong mga resulta ay magbibigay sa inyong doktor ng mas maraming impormasyon na makakatulong na siguraduhing kayo ay magsimula sa tamang opsyon sa paggamot.

Biomarker na EGFR

Ang isang pangkaraniwang biomarker na hinahanap ng mga doktor ay ang EGFR mutation (kilala rin bilang epidermal growth factor receptor).

Kung isang EGFR biomarker ay matuklasan, ang kanser sa baga ay maaaring gamutin ng tamang opsyon sa paggamot – dahilan kaya ito ay napakahalagang suriin.

Ang mga resulta ng biomarker testing ay maaaring makapagbigay sa inyong healthcare team ng lahat ng impormasyong kailangan nila upang makagawa ng isang matalinong desisyon sa paggamot.

Michael Pritchett, DO

Pulmonologist, FirstHealth Moore Regional Hospital

Pag-target sa EGFR+ na Kanser sa Baga

Kung ang pagsusuri sa inyong kanser sa baga ay positibo para sa EGFR na biomarker, kayo at ang inyong doctor ay maaaring mag-usap tungkol sa mga targeted na therapy. Ang mga paggamot na ito ay idinesenyo upang atakihin ang EGFR, ang driver na sanhi ng paglaki at pagkalat ng kanser sa baga.


Bilang resulta, ang mga targeted na therapy ay maaaring makapagbigay sa inyo ng mas matagal na panahong hindi lumalaki o kumakalat ang kanser.

Pag-target sa kanser sa baga na EGFR+ gamit ang isang pill na pang isang beses sa pang-araw-araw

Ang mga EGFR TKI ay isang uri ng targeted therapy. Ito ay isang tableta na iniinom nang isang beses bawat araw. Ang targeted therapy ay hindi chemo-therapy o immunotherapy.

Kung kayo ay nakapagsimula na sa ibang uri ng paggamot at inyong malaman na ang inyong kanser sa baga ay EGFR+, ang mga targeted na therapy ay maaari pa ring isang opsyon sa paggamot para sa inyo. Makipag-usap sa inyong doktor ngayon upang makita kung ang targeted na therapy ay maaaring ang tamang paraan upang labanan ang uri ng kanser sa baga na mayroon kayo.

Ang pag-alam sa inyong mga biomarker ay nakakatulong sa amin na ma-target ang inyong kanser nang mas tumpak.

Michael Pritchett, DO

Pulmonologist, FirstHealth Moore Regional Hospital

X


Dr. Pritchett Discusses Biomarker Testing

Ang pag-alam tungkol sa inyong kanser sa baga ay ang unang hakbang sa pagtuklas ng tamang paggamot. Ok lang magtanong. Simulan ang diskusyon ngayon.

Targeted therapies may help stop the growth and spread of certain cancers. Find out more.